Bài giảng ngày thứ nhất : https://bit.ly/2QrI2F3

Bài giảng ngày thứ 2 : https://bit.ly/2F9LqSI

Bài giảng ngày thứ 3 : https://bit.ly/2F6VKLr

Bài giảng ngày thứ 4 : https://bit.ly/2GVGKm8

Bài giảng ngày thứ 5 : https://bit.ly/2Atmjas

Bài giảng ngày thứ 6 : https://bit.ly/2FdJjxv

Bài giảng ngày thứ 7 : https://bit.ly/2FdJjxv

Bài giảng ngày thứ 8 : https://bit.ly/2R6ryai

Bài giảng ngày thứ 9 : https://bit.ly/2TrvPSz

Bài giảng ngày thứ 10 : https://bit.ly/2GWAURv 

“Thiền không hứa hẹn với bạn một điều gì cả. Thiền chỉ đơn thuần hướng dẫn bạn sống và ý thức ngay phút giây hiện tại và ở đây”.