Tuổi trẻ của bạn đếm bằng gì ? 

Tuổi trẻ của tôi là một chuỗi dài những trải nghiệm….. ^^