Nếu các bạn đã từng có duyên được đọc hay biết đến những tư duy của